Cele Projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację 4 zadań badawczych

Trzech o charakterze badań przemysłowych i jednego o charakterze prac rozwojowych. Trzy pierwsze zadania obejmują przeprowadzenie badań i analiz mających na celu zdobycie nowej wiedzy w zakresie sposobu funkcjonowania instalacji, w tym przepływu strumieni materiałowych i energii. W ramach tych zadań opracowane zostaną także nowe rozwiązania w zakresie redukcji emisji.

Zadanie nr 1

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO W ZAKRESIE TECHNICZNO-ENERGETYCZNYCH PARAMETRÓW LINII WYPALANIA KLINKIERU

Zadanie nr 2

BADANIA TECHNOLOGII ZINTEGROWANEJ REDUKCJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH POD KĄTEM JEJ ZASTOSOWANIA W PRZEMYŚLE CEMENTOWYM

Zadanie nr 3

PROJEKT PROCESOWY NOWATORSKIEJ TECHNOLOGII POZYSKIWANIA ENERGII Z ODPADÓW NA POTRZEBY BRANŻY CEMENTOWEJ

Zadanie nr 4

STUDIUM PROJEKTOWE NOWATORSKIEJ TECHNOLOGII POZYSKIWANIA ENERGII Z ODPADÓW W WYPALANIA KLINKIERU

W celu opracowania nowatorskiej technologii pozyskiwania energii z opadów na potrzeby branży cementowej przeprowadzone zostaną prace rozwojowe dotyczące optymalizacji szeregu parametrów fizyko-chemicznych procesu wypalania klinkieru oraz parametrów technicznych urządzeń, warunkujących przebieg całego procesu produkcyjnego. Pozwolą one na określenie i sparametryzowanie warunków jakie muszą być spełnione aby możliwe było podwyższenie udziału paliw alternatywnych do 85%.


Drugim integralnym elementem opracowywanej technologii o charakterze innowacji na skalę światową będzie metoda redukcji emisji NOx pozwalająca na jednoczesne ograniczenie emisji SO2 i Hg, powstających w procesie termicznego przekształcania odpadów.


Opracowane dotychczas metody charakteryzują się znaczną skutecznością w zakresie redukcji emisji
pyłów. Kwestia redukcji SOx ma charakter specyficzny ponieważ w bardzo dużym stopniu zależy od zakładu produkcyjnego tj. od ilości lotnej siarki zawartej w stosowanych surowcach (w postaci związków organicznych lub pirytu). Piece stosujące surowce o niskiej lub zerowej zawartości lotnej siarki mają więc zasadniczo niewielkie problemy z emisją SOx. Aktualne badania w zakresie redukcji emisji powstających w procesie produkcji klinkieru koncentrują się więc na metodach dotyczących ograniczenia emisji NOx.


Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 312 877 zł.

Badania obejmą takie elementy procesu technologicznego jak:

– zoptymalizowane wymiary pieca, zoptymalizowane systemy spalania paliw, zapewnienie jednolitych i stabilnych warunków pracy, zapewnienie odpowiednich warunków spalania, wykorzystanie mineralizatorów, zmniejszenie ilości fałszywego powietrza.

– szczegółowe zagadnienia: niski spadek ciśnienia, równomierne rozprowadzenie gorącego materiału, ograniczanie tworzenie napieków przez zmniejszenie cyrkulacji alkaliów, wysoki stopień kalcynacji mąki surowcowej.

– szczegółowe zagadnienia: niski spadek ciśnienia i wysoki stopień odzysku ciepła, wysoki stopień separacji pyłów, równomierny rozkład materiału i gazu w przekroju kanału, równomierny rozkład materiału i gazu w gałęziach wymiennika, ilość stopni cyklonów.

– szczegółowe zagadnienia: homogenizacja i równomierne dozowanie wsadu
do pieca, homogenizacja i równomierne podawanie paliwa.

– szczegółowe zagadnienia: łączna (bezpośrednia) praca młynów surowca z piecem.

– szczegółowe zagadnienia: dostosowanie wydajności młynów surowca do wydajności pieców, odpowiednia liczba stopni cyklonów wymiennika w zależności od wilgotności surowca.

– szczegółowe zagadnienia: wykorzystanie nadmiaru ciepła do suszenia paliw w ramach suszarni paliw alternatywnych, dobór parametrów paliw zapewniający efektywne spalanie w palnikach.

– stosowanie surowców i paliw o niskiej zawartości chloru, siarki i alkaliów, w celu zminimalizowania cyklu wzbogacania wynikającego z wewnętrznego obiegu tych związków, w przypadku wyższych stężeń w/w związków wykorzystanie by-passu gazu na wlocie pieca dla minimalizacji zakłóceń i przestojów wynikających z tworzenia napieków, minimalizacja ilości usuwanych gazów i pyłów piecowych.