Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest trwałą i ważną częścią polskiego środowiska naukowo-badawczego łączącego wysoki poziom badań naukowych z wdrażaniem tych osiągnięć do praktyki przemysłowej. Zakres prowadzonych w Instytucie badań jest bardzo szeroki i obejmuje w całości nauki techniczne związane z ceramiką, szkłem i materiałami budowlanymi. Światowy rozwój nauki i techniki wpływał na zakres działania instytutu kształtując strukturę jego zakładów badawczych i realizowane prace badawcze. Stało się to na przykład powodem dynamicznego rozwoju badań w zakresie bioceramiki czy nanoceramiki.


Przez lata współpracy ukształtowała się silna więź łącząca polski przemysł wyrobów z ceramiki i szkła oraz materiałów budowlanych ze środowiskiem naukowym instytutu. Wzajemne zaufanie i dobre efekty współpracy umożliwiają szybkie reagowanie na potrzeby przemysłu w zakresie technologii przetwórstwa surowcowego i wytwarzania nowoczesnych produktów spełniających oczekiwania rynku. Tradycja, nowoczesność, dociekliwość badawcza, rzetelność w realizacji prac naukowo-badawczych są podstawami dobrej i rozpoznawalnej marki Instytutu i jego pracowników.


Poza działalnością naukowo-badawczą Instytut podejmuje się wytwarzania na skalę przemysłową produktów specjalnych, małoseryjnych i unikalnych wypełniając rozpoznawalne nisze rynkowe. Podejmujemy się rozwiązywania zadań, które dla innych są zbyt trudne lub nieatrakcyjne.


Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych jest jedyną w Polsce jednostką naukowo-badawczą i wdrożeniową pokrywającą swoim obszarem działania wszystkie dziedziny nauki i przemysłu związane z przetwórstwem surowców niemetalicznych, technologią produkcji materiałów ceramicznych i szkła, materiałów ogniotrwałych, mineralnych materiałów budowlanych, spoiw mineralnych oraz wyrobów betonowych.

Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych
(dawniej Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych)

Oddział od kilkudziesięciu lat aktywnie wspiera polski przemysł cementowy i wapienniczy. Oddział wyspecjalizował się w opracowywaniu i wdrażaniu nowych technologii wytwarzania materiałów budowlanych z udziałem surowców odpadowych.


Prowadzimy badania nad zmniejszeniem zużycia paliw i energii w procesach produkcji materiałów budowlanych przy jednoczesnym wykorzystaniu odnawialnych form energii. Skupiamy się na technologiach służących ochronie środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza, racjonalnej gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi w myśl założeń gospodarki ograniczającej wykorzystanie zasobów.


Badania fizykochemiczne ubocznych produktów spalania, pomiary kontrolne emitowanych zanieczyszczeń przemysłowych pyłowych i gazowych, badania zanieczyszczeń gleb, wód i ścieków, pomiary hałasu czy szereg innych, wykonywane są we wyspecjalizowanym laboratorium akredytowanym.


Oddział wytwarza także aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia laboratoryjne do badań materiałów budowlanych.


Całość uzupełnia doradztwo naukowo-techniczne oraz prowadzenie szkoleń w zakresie specjalizacji poszczególnych zakładów.


Opolski Oddział jest organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych.


Modernizacje technologii wypalania klinkieru, młynów surowca, chłodników rusztowych klinkieru, wymiennika ciepła pieca obrotowego, wykorzystanie paliw alternatywnych, opracowanie technologii spalania zużytych opon, wykorzystanie odpadowego ciepła z procesu wypalania klinkieru – to tylko niektóre efekty prac naukowych opolskiego zespołu zakończonych wdrożeniami.

www.icimb.pl/opole