Nowatorska technologia maksymalizująca wykorzystanie ciepła z odpadów w procesie produkcji klinkieru


Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowe, w składzie: CEMEX Polska Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu (członek konsorcjum).

Lider konsorcjum należy do krajowej czołówki producentów cementu, betonu towarowego i kruszyw. W Polsce CEMEX Polska posiada dwa zakłady produkcji cementu. Członek konsorcjum jest jednostką naukową w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki i posiada ponad 60-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych dotyczących materiałów ceramicznych, także realizacji wdrożeń ich wyników w praktyce przemysłowej.


Przedmiotowy Projekt dotyczy obszaru nr 5) programu GEKON: Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recykling odpadów. Działania w ramach Projektu będą dotyczyły odpadów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. Będą to przede wszystkim odpady o kodach: 19 12 10 – odpady palne (paliwa alternatywne) oraz 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe występujące także pod kodem 19 02 10 (odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09).


Celem głównym Projektu jest opracowanie nowatorskiej, ulepszonej technologii pozyskiwania energii z odpadów w procesie wypalania klinkieru

pozwalającej na maksymalizację wykorzystania ciepła z odpadów przy równoczesnym znaczącym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko.Realizacja celu głównego wymaga wcześniejszego osiągnięcia następujących celów szczegółowych:


  • Znaczące zwiększenie wykorzystania odpadów (paliw alternatywnych) w procesie produkcji klinkieru portlandzkiego przy równoczesnej minimalizacji wykorzystania paliw kopalnych.
  • Zmniejszenie energochłonności procesu produkcji klinkieru portlandzkiego.
  • Znacząca redukcja emisji zanieczyszczeń lotnych NOx, SOx, Hg i CO2 powstających w procesie termicznego przekształcania odpadów na potrzeby produkcji klinkieru.

Opracowane rozwiązanie, które następnie zostanie wdrożone w Cementowni Rudniki oprócz wymiaru pro-środowiskowego posiada aspekt ekonomiczny ponieważ przełoży się na znaczne ograniczenie jednostkowych kosztów produkcji klinkieru.